(Mô phỏng) Vật lý: Ohm

(Mô phỏng) Vật lý: Ohm's Law (Định luật Ohm)